სტუდენტთა სტიპენდიის პროგრამაზე განცხადებების მიღების ვადა 31 მარტს იწურება!

სტუდენტთა სტიპენდიის პროგრამაზე განცხადებების მიღების ვადა 31 მარტს იწურება!

სტუდენტთა სტიპენდიის პროგრამაზე განცხადებების მიღების ვადა 31 მარტს იწურება.
დაფინანსდება ხელვაჩაურში რეგისტრირებული სტუდენტები, რომლებსაც მაღალი აკადემიური მოსწრება (91 და მეტი ქულა) აქვთ ყველა საგანში.
წარმოსადგენი დოკუმენტები:
განცხადება;
ცნობა უმაღლესი სასწავლებლიდან სემესტრული (2018-2019 წწ პირველი სემესტრი) შედეგების მიხედვით; 
საბანკო რეკვიზიტები;
პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.