საკრებულოს განათლების, კულტურის სპორტის განათლებისა და სოციალური დაცვის კომისიის დღის წესრიგი

 საკრებულოს    განათლების,  კულტურის სპორტის განათლებისა და სოციალური დაცვის კომისიის დღის წესრიგი

 საკრებულოს    განათლების,  კულტურის სპორტის განათლებისა და სოციალური დაცვის კომისიის სხდომა ჩატარდება 17 იანვარს 14 საათზე.

დღის წესრიგი 

1.დადგენილების პროექტი-”ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის #36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.”

 

მომხსენებელი: ჯუმბერ ვარდმანიძე-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერი

თანამომხსენებელი: ტარიელ ნაკაშიძე-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი

2.დადგენილების პროექტი-”ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა საჯარო მოსამსახურეების თანამდებობათა რანგირებისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ” ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 31 ივლისის #25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

მომხსენებელი: გიორგი ბერიძე-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის იურიდიული განყოფილების უფროსის დროებით მოვალეობის შემსრულებელი

3.დადგენილების პროექტი-”ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეების თანამდებობათა რანგირების განსაზღვრისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ” ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 31 ივლისის #24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

მომხსენებელი: ვახტანგ ლორთქიფანიძე-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

4.დადგენილების პროექტი-”გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ.”

მომხსენებელი: გურანდა დოლიძე-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტისა და სოციალურ საკითხთა  კომისიის თავმჯდომარე.

5.განკარგულების პროექტი-”ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული საზღვრების შეცვლის შესახებ შუამდგომლობის მომზადების ორგანიზებისათვის დროებითი სამუშაო  ჯგუფის შექმნის თაობაზე.”

მომხსენებელი: ვახტანგ ლორთქიფანიძე-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე