ხელვაჩაურში "მრავალშვილიანი დედების ერთჯერადი მატერიალური დახმარების“ პროგრამა ხორციელდება

ხელვაჩაურში "მრავალშვილიანი დედების ერთჯერადი მატერიალური დახმარების“ პროგრამა ხორციელდება

     ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობისა და სოცილური დაცვის  სამსახური მიმდინარე წელს 14 მიზნობრივ პრობრამას ახორცილებს. მათ  შორის ერთ-ერთი არის „მრავალშვილიანი დედების (ყოველი მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების“ პროგრამა.  აღნიშნული პროგრამა  ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 67 500 ლარით ფინანსდება.

  პროგრმის გამოხორცილების მიზანია მრავალშვილიანი ოჯახების მატელიარული წახალისება,  რომელიც გულისხმობს ყველა მესამე შვილზე 500 ლარის, მეოთხე შვილზე 700 ლარის, ხოლო მეხუთე და შემდეგ შვილებზე 900 ლარის გადაცემას.  

 პროგრამით ისარგებლებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახები, სოციალური სტატუსის მიუხედავად .