ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიისა და საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის გაერთიანებული კომისიის სხდომა

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიისა და საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის გაერთიანებული კომისიის  სხდომა

1. დადგენილების პროექტი: ,, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 დეკემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე,
მომხსენებელი: ჯუმბერ ვარდმანიძე -
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერი
თანამომხსენებელი: ტარიელ ნაკაშიძე-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ხელმძღვანელი

2. დადგენილების პროეტი: ,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მიერ 2019 წელს განსახორციელებელი მიზნობრივი პროგრამების დამტკიცების შესახებ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის №39 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ’’.
მომხსენებელი: მზევინარ გათენაძე-
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის 
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის 
სამსახურის ხელმძღვანელის მ/შ

3. განკარგულების პროექტი: „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ სოფლებში მდებარე გარე განათების ბოძების შ.პ.ს. მაგთიკომი“-სათვის პირდაპირი გზით, სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა და მასზე საიჯარო ქირის საფასურის დადგენის შესახებ“.

მომხსენებელი: ანა ბაჟაშვილი - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ქონების მართვის განყოფილების ხელმძღვანელი

4. განკარგულების პროექტი: „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ სოფელ თხილნარში მდებარე გარე განათების ბოძების შ.პ.ს. სილქნეტი“-სათვის პირდაპირი გზით, სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა და მასზე საიჯარო ქირის საფასურის დადგენის შესახებ“.

მომხსენებელი: ანა ბაჟაშვილი - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ქონების მართვის განყოფილების ხელმძღვანელი

5. განკარგულების პროექტი: ,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ სოფელ აჭარისწყალში მდებარე 229 კვ.მ მიწის ნაკვეთის სარგებლობის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა და მასზე საიჯარო საწყისი ქირის საფასურის დადგენის შესახებ“.

მომხსენებელი: ანა ბაჟაშვილი - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ქონების მართვის განყოფილების ხელმძღვანელი

6. განკარგულების პროექტი: ,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ სარფში მდებარე 15 კვ.მ ფართის სარგებლობის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა და მათზე საიჯარო ქირის საფასურის დადგენის შესახებ“ .
მომხსენებელი: ანა ბაჟაშვილი - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ქონების მართვის განყოფილების ხელმძღვანელი

7. განკარგულების პროექტი: ,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინსვლაში, მერაბ თურმანიძის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთში, დასასვენებელი სახლების კომლექსის მშენებლობისათვის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ’’.

მომხსენებელი: ზეინაბ კაკაბაძე -ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის, არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის განყოფილების უფროსი

8. განკარგულების პროეტი: ,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ზედამხედველობის სამსახურის მიერ 2018 წლის შესრულებული სამუშაოს შესახებ ანგარიში’’.

მომხსენებელი: გია ქურიძე - 
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობის სამახურის ხელმძღვანელი

9. განკარგულების პროეტი: ,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის მიერ 2018 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის ცნობად მიღების შესახებ".

მომხსენებელი: თენგიზ ქიქავა - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის სამხედრო აღრიცხვის გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის უფროსი

10.განკარგულების პროექტი: ,, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის მიერ 2018 წელს შესრულებული სამუშაოების შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე“.
მომხსენებელი: ტარიელ ნაკაშიძე-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ხელმძღვანელი
11.სხვადასხვა