ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის კიდევ 156 მოქალაქეს სტატუსი მიენიჭა

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის კიდევ 156  მოქალაქეს სტატუსი მიენიჭა

საქართველოს კანონის ,,მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ და საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 19 ნოემბრის N591 დადგენილების საფუძველზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში შექმნილმა ,,მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრებთა   სტატუსის მართვის საბჭომ“  2017 წლის 13 ოქტომბერს რიგით N11 სხდომაზე განიხილა 156 მოქალაქის განცხადება - სტატუსის მინიჭების თაობაზე და გაუწია დადებითი რეკომენდაცია. აღნიშნული საბჭოს რეკომენდაციის საფუძველზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველმა მოადგილემ 2017 წლის 16 ოქტომბერს გამოსცა შესაბამისი ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტები სტატუსის მინიჭებაზე.

# სახელი გვარი სოფელი
1 ლევან მალაყმაძე ჩიქუნეთი
2 ნონა კახიძე ქედქედი
3 ეთერ კახიძე აჭარისაღმართი
4 თემურ კახიძე აჭარისაღმართი
5 მაყვალა თურმანიძე ქედქედი
6 მუხამედ მსხალაძე ქედქედი
7 შაკო კახიძე აჭარისაღმართი
8 მირზა ბერიძე ქედქედი
9 ამირან ბასილაძე ჩიქუნეთი
10 ავთანდილ ნაგერვაძე ზედა ჩხუტუნეთი
11 ზაურ ზაქარაძე ქედქედი
12 ნუგზარ კახიძე ზედა ჩხუტუნეთი
13 რევაზ შაშიკაძე ქედქედი
14 აიშე შაშიკაძე ქედქედი
15 გენადი შაშიკაძე ქედქედი
16 ვახტანგ კახიძე სკურდიდი
17 რამინ გორაძე ჩიქუნეთი
18 თეონა ხინკილაძე ჩიქუნეთი
19 გიორგი სალვარიძე ცხემლარა
20 ნუგზარ ნინიძე ქედქედი
21 ნანა ნინიძე ქედქედი
22 იამზე ცეცხლაძე ზედა ჩხუტუნეთი
23 შორენა მსხალაძე ქედქედი
24 ხაფიზ მსხალაძე ქედქედი
25 გელა ლომინაძე ქედქედი
26 გენადი მსხალაძე ქედქედი
27 ფატმან გვიანიძე ქედქედი
28 ნათელა მოფინაძე აჭარისაღმართი
29 თამარ ქოქოლაძე ცხემლარა
30 ხატიჯე ბასილაძე ჩიქუნეთი
31 ოთარ კახიძე ზედა ჩხუტუნეთი
32 სერგო კახიძე ზედა ჩხუტუნეთი
33 ნაირა კახიძე ზედა ჩხუტუნეთი
34 ალი მსხალაძე ქედქედი
35 ქერიმე მსხალაძე ქედქედი
36 ნოდარ მოფინაძე აჭარისაღმართი
37 ნათელა ქოქოლაძე ზედა ჩხუტუნეთი
38 საბრიე კახიძე ზედა ჩხუტუნეთი
39 ფატი მერკულაძე ზედა ჩხუტუნეთი
40 რეჯებ მერკულაძე ზედა ჩხუტუნეთი
41 თალიკო თავართქილაძე ქვედა ჩხუტუნეთი
42 ვენერა დავითაძე ზედა ჩხუტუნეთი
43 თამაზ ფარტენაძე აჭარისაღმართი
44 შუშანა ფარტენაძე აჭარისაღმართი
45 შუქრი ფარტენაძე აჭარისაღმართი
46 რიზალ მორთულაძე აჭარისაღმართი
47 ჯევაირ მორთულაძე აჭარისაღმართი
48 რემზი ქოქოლაძე ცხემლარა
49 გულიკო მსხალაძე ქედქედი
50 ახმედ გაბრუშიძე ჩიქუნეთი
51 ფატმან ბასილაძე ჩიქუნეთი
52 ანზორ მოფინაძე სკურდიდი
53 ვლადიმერ აბესლამიძე აჭარისაღმართი
54 მევლუდ გორაძე ქოქოლეთი
55 ზაქრო მსხალაძე ქედქედი
56 ლუიზა კახიძე ქედქედი
57 ნათელა მორთულაძე აჭარისაღმართი
58 ნებიე კახიძე ზედა ჩხუტუნეთი
59 ანრი ნაგერვაძე აჭარისაღმართი
60 გურგენ გვიანიძე ქედქედი
61 ჯიმშერ მსხალაძე ქედქედი
62 ემზარ ირემაძე ქედქედი
63 ეკატერინე ირემაძე ქედქედი
64 ნინო ნინიძე ქედქედი
65 ეთერ გაბრუშიძე ჩიქუნეთი
66 ემზარ გაბრუშიძე ჩიქუნეთი
67 კლარა კახიძე ქვედა ჩხუტუნეთი
68 ხუსეინ კახიძე ქვედა ჩხუტუნეთი
69 ფიქრი შაშიკაძე ქედქედი
70 ირმა ჯორბენაძე ქედქედი
71 ბაგრატ ნაგერვაძე ქედქედი
72 ფიქრიე ლომინაძე ქედქედი
73 ნუგზარ ნაგერვაძე ქედქედი
74 ნუგზარ ნაგერვაძე ქედქედი
75 ზურაბ ნაგერვაძე ქედქედი
76 დალი ნაგერვაძე ქედქედი
77 დავით გორაძე ჩიქუნეთი
78 ციალა გვიანიძე ქედქედი
79 ციალა მსხალაძე ქედქედი
80 თეონა გორაძე ქვედა ჩხუტუნეთი
81 გულიკო ბასილაძე ჩიქუნეთი
82 ჯაბა დემურაძე აჭარისაღმართი
83 გულნარა სურმანიძე ჩიქუნეთი
84 ამირან მალაყმაძე ჩიქუნეთი
85 მერი ხაბაძე ქედქედი
86 სოფიკო გვიანიძე ქედქედი
87 ნარგულ შაშიკაძე ქედქედი
88 ასმათ გორგაძე ქედქედი
89 ილიკო ხაბაძე ქედქედი
90 ნოდარ ბასილაძე ჩიქუნეთი
91 შორენა არჯევანიძე ქედქედი
92 თინა კირკიტაძე ჩიქუნეთი
93 ტარიელ გორაძე ჩიქუნეთი
94 ეთერ ბასილაძე ჩიქუნეთი
95 ზელიხე მალაყმაძე ჩიქუნეთი
96 ბაგრატ მალაყმაძე ჩიქუნეთი
97 დონდი ავალიძე აჭარისაღმართი
98 დავით ავალიძე ქედქედი
99 აკაკი მალაყმაძე ჩიქუნეთი
100 ლილი მალაყმაძე ჩიქუნეთი
101 გურამ მალაყმაძე ჩიქუნეთი
102 ნანა ფუტკარაძე ჩიქუნეთი
103 ამირან ნაგერვაძე აჭარისაღმართი
104 ახმედ კახიძე ზედა ჩხუტუნეთი
105 თეონა მსხალაძე ქედქედი
106 ენვერ სალვარიძე ქვედა ჩხუტუნეთი
107 ელენა მალაყმაძე ქვედა ჩხუტუნეთი
108 მურად მალაყმაძე ქვედა ჩხუტუნეთი
109 სულიკო ბასილაძე ჩიქუნეთი
110 დურსუნ დემურაძე აჭარისაღმართი
111 ქსენია დემურაძე აჭარისაღმართი
112 თენგიზ მორთულაძე აჭარისაღმართი
113 მაია ნაგერვაძე ჩიქუნეთი
114 გელა გორგაძე ქედქედი
115 თეონა სურმანიძე ქედქედი
116 ლეილა გორგაძე ქედქედი
117 ნოდარ შაშიკაძე ქედქედი
118 ნათელა შაშიკაძე ქედქედი
119 ჟუჟუნა კახიძე ზედა ჩხუტუნეთი
120 მედეია ფერსელიძე ზედა ჩხუტუნეთი
121 ნოდარ ფერსელიძე ზედა ჩხუტუნეთი
122 ნაზი ძნელაძე ზედა ჩხუტუნეთი
123 ჟუჟუნა კახიძე ზედა ჩხუტუნეთი
124 ისმაილ ფარტენაძე აჭარისაღმართი
125 გენადი კახიძე ზედა ჩხუტუნეთი
126 ფატი ფარტენაძე აჭარისაღმართი
127 მანანა მალაყმაძე ქვედა ჩხუტუნეთი
128 რევაზ მალაყმაძე ჩიქუნეთი
129 მაყვალა ძნელაძე ზედა ჩხუტუნეთი
130 ნინო კახიძე-მალაყმაძე ჩიქუნეთი
131 შაქრო ნაგერვაძე ზედა ჩხუტუნეთი
132 მერაბ გვიანიძე ქედქედი
133 ავთანდილ მალაყმაძე ჩიქუნეთი
134 მაია გვიანიძე ქედქედი
135 ვაჟა ფარტენაძე აჭარისაღმართი
136 გულმინაზ ქოქოლაძე ქვედა ქოქოლეთი
137 ციური ბაჯელიძე ქვედა ჩხუტუნეთი
138 შოთა ფუტკარაძე ქედქედი
139 მერაბ აბესლამიძე აჭარისაღმართი
140 ჟუჟუნა მსხალაძე ქედქედი
141 ნათელა ნაგერვაძე ზედა ჩხუტუნეთი
142 ნანა გორაძე ჩიქუნეთი
143 ჟუჟუნა ნაგერვაძე ზედა ჩხუტუნეთი
144 დალი კახიძე ჩიქუნეთი
145 თინა მსხალაძე ქედქედი
146 თეიმურაზ კახიძე ზედა ჩხუტუნეთი
147 ნიაზ ფუტკარაძე ზედა ჩხუტუნეთი
148 ხათუნა მორთულაძე აჭარისაღმართი
149 ვაჟა არჯევანიძე ქედქედი
150 საადეთ კახიძე ზედა ჩხუტუნეთი
151 გულიკო ხინკილაძე ქედქედი
152 გიორგი ქობულაძე ზედა ჩხუტუნეთი
153 ინდირა ბერიძე ქედქედი
154 ოთარ მსხალაძე ქედქედი
155 ფატი მალაყმაძე ქედქედი
156 ნანა გორგაძე ქედქედი