სხდომების ოქმები

2023 წელს ჩატარებული სხდომის ოქმები

საკრებულოს სხდომის ოქმი#1

ბიუროს სხდომის ოქმი # 1

ბიუროს სხდომის ოქმი#2

იურიდიული და საპროცედურო საკითხთა კომისიის სხდომა #01

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის საკითხთა კომისიის სხდომა #01

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიის ოქმი #1

ინფრასტრუქტურის,სივრცითი მოწყობისა და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #1

საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომკიკურ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #01

საკრებულოს სხდომის ოქმი #2

ბიუროს სხდომის ოქმი #3

ბიუროს სხდომის ოქმი #4

იურიდიული და საპროცედურო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #02

საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი#2

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი#2

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიის ოქმი #2

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და  გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #2

საკრებულოს სხდომის ოქმი #3

ბიუროს სხდომის ოქმი#5

ბიუროს სხდომის ოქმი#6

გაერთიანებული სხდომის ოქმი#3

საკრებულოს სხდომის ოქმი #4

ბიუროს სხდომის ოქმი#7

ბიუროს სხდომის ოქმი#8

იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #4

გაერთიანებული კომისიის სხდომის ოქმი #4

2022 წელს ჩატარებული სხდომის ოქმები

საკრებულოს სხდომის ოქმი #1

ბიუროს სხდომის ოქმი #1

ბიუროს სხდომის ოქმი #2

გაერთიანებული სხდომის ოქმი #1

გაერთიანებული სხდომის ოქმი #1

საკრებულოს სხდომის ოქმი #2

ბიუროს სხდომის ოქმი #3

ბიუროს სხდომის ოქმი #4

გაერთიანებული სხდომის ოქმი#2

გაერთიანებული სხდომა -იურიდიული და საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის ოქმი #2

საკრებულოს სხდომის ოქმი #3

ბიუროს სხდომის ოქმი #5

ბიუროს სხდომის ოქმი #6

გაერთიანებული სხდომა- იურიდიული და საფინასნო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #3

გაერთიანებული სხდომის ოქმი #3

საკრებულოს სხდომის ოქმი #4

ბიუროს სხდომის ოქმი #7

ბიუროს სხდომის ოქმი #8

იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის ოქმი #4

ინფრასტრუქრურის, სივრცითი მოწყობისა და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #4

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #4

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #4

საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #4

სხდომის ოქმი #5

ბიუროს სხდომის ოქმი #9

ბიუროს სხდომის ოქმი #10

იურიდიული და საპროცედურო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #5

საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიისსხდომის  ოქმი  #5

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #5

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი#5

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #5

ბიუროს სხდომის ოქმი #11

ბიუროს სხდომის ოქმი #12

საკრებულოს სხდომის ოქმი #06

იურიდიული და საპროცედურო კომისიის სხდომის ოქმი #7

საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიისა და ინფრასტრუქტურა, სივრცითი მოწყობის საკითხთა კომისიის სხდომა#6

განათლების,კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ და ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვის საკითხთა კომისიების გაერთიანებული სხდომა #5

საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #13

საკრებულოს სხდომის ოქმი #7 

საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #14

გაერთიანებული სხდომების ოქმი #8

საკრებულოს სხდომის ოქმი#8

ბიუროს სხდომის ოქმი #15

ბიუროს სხდომის ოქმი #16

საკრებულოს განათლების, კულტურის, ახალგზარდულ საკითხთა და  ჯანმრთელობისა და სოც. დაცვის საკითხთა კომისიების გაერთიანებული სხდომის ოქმი #8

საკრებულოს ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიების გაერთიანებული სხდომის ოქმი #7

საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის ოქმი #9

ბიუროს სხდომის ოქმი #18

იურიდიული-საპროცედურო და ინფრასტრუქტურა- სივრცითი მოწყობის საკითხთა კომისიების გაერთიანებული სხდომის ოქმი #10

კომისიების გაერთიანებული სხოდმის ოქმი #9 

საკრებულოს სხდომის ოქმი #9

საკრებულოს სხდომის ოქმი #10

ბიუროს სხდომის ოქმი #19

კომისიების გაერთიანებული სხდომის ოქმი #11

ბიუროს სხდომის ოქმი#21

ბიუროს სხდომის ოქმი#22

საკრებულოს სხდომის ოქმი#11

გაერთიანებული სხდომების ოქმი #10

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #6

საფინანსო-საბიუჯეტი კომისიის სხდომის ოქმი #10

იურიდიული და საპროცედურო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #12

რიგარეშე სხდომის ოქმი #12

საკრებულოს სხდომის ოქმი #13

ბიუროს სხდომის ოქმი #23

ბიუროს სხდომის ოქმი #24

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის საკითხთა კომისიის სხდომა #11

განათლების,კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი#11

საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #11

ინფრასტრუქტურის , სივრცით- ტერიტორიული დაგეგმარებისა და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი#7

იურიდიული და საპროცედურო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #13

რიგგარეშე სხდომის ოქმი#14

2021 წელს ჩატარებული სხდომების ოქმები

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი #1

საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #1

საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #2

საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი #2 

საკრებულოს სხდომის ოქმი #3

ბიუროს სხდომის ოქმი #3

ბიუროს სხდომის ოქმი #4

გაერთიანებული სხდომის ოქმი #2

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის საკითხთა კომისიების გაერთიანებული სხდომის ოქმი #2

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #2

საკრებულოს სხდომის ოქმი #4

ბიუროს სხდომის ოქმი #6

ბიუროს სხდომის ოქმი #5

იურიდიულ-საპროცედურო და საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიების გაერთიანებული სხდომის ოქმი #3

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ჯანმრთელობისა და სოცილაური დაცვის საკითხთა კომისიების გაერთიანებული სხდომის ოქმი #3

რიგ გარეშე სხდომის ოქმი #7

საკრებულოს სხდომის ოქმი #8

საკრებულოს სხდომის ოქმი #9

ბიუროს სხდომის ოქმი #13

ბიუროს სხდომის ოქმი #14

საკრებულოს სხდომის ოქმი #5

ბიუროს სხდომის ოქმი #7

ბიუროს ოქმი #8

განათლების, კულტურის,სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიისა და ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის საკითხთა კომისიიების გაერთიანებული სხდომა #4

საკრებულოს სხდომის ოქმი #6

იურიდიული და საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომის ოქმი #7

ბიუროს სხდომის ოქმი #9

ბიუროს სხდომის ოქმი #10

რიგ გარეშე სხდომის ოქმი #10

საკრებულოს სხდომის ოქმი #11

ბიუროს სხდომის ოქმი #15

ბიუროს სხდომის ოქმი #16

კომისიების გაერთიანებული სხდომის ოქმი #8

საკრებულოს რიგგარეშე  სხდომის ოქმი #12

საკრებულოს სხდომის ოქმი #13

ბიუროს სხდომის ოქმი#17

ბიუროს სხდომის ოქმი #18

კომისიების გაერთიანებული სხდომის ოქმი #8

იურიდიული და საპროცედურო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #9

სხდომის ოქმი #16

ბიუროს სხდომის ოქმი #21

ბიუროს სხდომის ოქმი#22

სხდომის ოქმი#17

ბიუროს სხდომის ოქმი #23

ბიუროს სხდომის ოქმი#24

სხდომის ოქმი #18

2020 წელს ჩატარებული სხდომები ოქმები

საკრებულოს სხდომის ოქმი #16

საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის საკითხთა კომისიების გაერთიანებული სხდომის ოქმი#09

საკრებულოს სხდომის ოქმი #15

საკრებულოს სხდომა #14

საკრებულოს სხდომის ოქმი #13

საკრებულოს  ბიუროს სხდომის ოქმი #19

საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #18

იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიისა და საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიების გაერთიანებული სხდომის ოქმი #10

საკრებულოს სხდომის ოქმი #12

საკრებულოს სხდომის ოქმი #11

საკრებულოს სხდომის ოქმი #10

ხელვაჩაურის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #15

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #14

იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #8

საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #8

საკრებულოს სხდომის ოქმი #9

საკრებულოს სხდომის ოქმი #8

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #13

საკრებულოს სხდომის ოქმი #7

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #11

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #10

იურიდიულ-საპროცედურო საკითხთა კომისიის ოქმი #7

იურიდიული და საპროცედურო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #6

განათლება,კულტურა, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიისა და ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის საკითხთა კომისიების გაერთიანებული სხდომა #4

საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #6

საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა და ინფრასტრუქტურა,სივრცითი მოწყობისა და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიების გაერთიანებული სხდომის ოქმი #5

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის საკითხთა და ჯანმრთელობისა და სოც.დაცვის საკითხთა კომისიების გაერთიანებული სხდომის ოქმი #5

კომისიების გაერთიანებული სხდომა #4

ხელვაჩაურის საკრებულოს სხდომის ოქმი #5

იურიდიულ-საპროცედურო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #5

საფინანსო-ეკონომიკურ საკითხთა და ინფრასტრუქტურა, სივრცითი მოწყობისა და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიების გაერთიანებული სხდომის ოქმი #3

ჯანმრთელობის, სოც.დაცვის საკითხთა და განათლება, კულტურა, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიების გაერთიანებული სხდომის ოქმი #3

საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #9

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი #4

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #6

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #7

საკრებულოს იურიდიულ-საპროცედურო საკითხთა და საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიების გაერთიანებული სხდომის ოქმი #4

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი #3

ხელვაჩაურის მუნიციპლაიტეტის საკრებულოს იურიდიულ-საპროცედურო და საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიების გაერთიანებული სხდომა #3

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი #2

განათლება, კულტურა, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა და ჯანმრთელობისა და სოც.დაცვის საკითხთა კომისიების გაერთიანებული სხდომა #2

ხელვაჩაურის მუნიციპალიეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #3

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #4

იურიდიული და საპროცედურო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი#2

საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #2

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი #1

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #1

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #2

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიისა და საფინასო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომის ოქმი#1

ხელვაჩაურის მუნიციპლაიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების,ინფრასტრუქტურისა და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიისა და საფინასო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომის ოქმი #1

ხელვაჩაურის მუნიციპლაიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიისა და განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომის ოქმი #1

2019 წელს ჩატარებული სხდომების ოქმები

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო სხდომის ოქმი #16

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #26

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #25

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების,ინფრასტრუქტურისა და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიისა და ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიისა და განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომის ოქმი #13

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო სხდომის ოქმი #15

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #24

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #23

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #15

ხელვაჩაურის მუნიციპლაიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების,ინფრასტრუქტურისა და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიისა და საფინასო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომის ოქმი #12

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიისა და საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომის ოქმი #12

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო სხდომის ოქმი #14

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #21

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #22

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიისა და საფინასო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომის ოქმი#14

ხელვაჩაურის მუნიციპლაიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების,ინფრასტრუქტურისა და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიისა და ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომის ოქმი #11

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #13

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო სხდომის ოქმი #13

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #20

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #19

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიისა და საფინასო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომის ოქმი#13

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიისა და საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომის ოქმი #09

ხელვაჩაურის მუნიციპლაიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების,ინფრასტრუქტურისა და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიის სხდომა #11

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო სხდომის ოქმი #12

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო სხდომის ოქმი #11

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #15

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #16

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო სხდომის ოქმი #12

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #17

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #18

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიისა და საფინასო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომის ოქმი#12

ხელვაჩაურის მუნიციპლაიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების,ინფრასტრუქტურისა და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიის სხდომა #09

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო სხდომის ოქმი #9

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #13

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #14

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიისა და საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომის ოქმი #7

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინასო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #7

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგ გარეშე სხდომის ოქმი #10

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო სხდომის ოქმი #9

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #11

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #12

ხელვაჩაურის მუნიციპლაიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების,ინფრასტრუქტურისა და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიისა და განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომის ოქმი # 7

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #09

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #10

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #7

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიისა და საფინასო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომის ოქმი#06

ხელვაჩაურის მუნიციპლაიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების,ინფრასტრუქტურისა და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიის სხდომა #6

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიისა და საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომის ოქმი #9

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიის სხდომა #07

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიის სხდომა #06

ხელვაჩაურის მუნიციპლაიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების,ინფრასტრუქტურისა და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიისა და საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომის ოქმი #5

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიისა და საფინასო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომის ოქმი#06

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო სხდომის ოქმი #1

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #1

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #2

საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიისა და განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიების გაერთიანებული სხდომის ოქმი#1

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიისა და საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომის ოქმი #1

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #2

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #2

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიისა და საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომის ოქმი #2

ხელვაჩაურის მუნიციპლაიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების,ინფრასტრუქტურისა და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიის სხდომა #2

 

2018 წელს ჩატარებული სხდომების ოქმები

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული საზღვრების შეცვლის დროებითი სამუშაო ჯგუფის ოქმი #1

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული საზღვრების შეცვლის დროებითი სამუშაო ჯგუფის ოქმი #2

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული საზღვრების შეცვლის დროებითი სამუშაო ჯგუფის ოქმი #3

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი#14

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #23

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #24

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის ოქმი#13

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიისა და საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომის ოქმი #11

სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების,ინფრასტრუქტურისა და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #12

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი#13

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი#12

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #21

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #22

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის ოქმი#12

სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების,ინფრასტრუქტურისა და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიისა და განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიების გაერთიანებული სხდომის ოქმი#10

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი#11

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი#19

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი#20

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის ოქმი #11

სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების,ინფრასტრუქტურისა და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიისა და საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომის ოქმი #10

საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიისა და განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიების გაერთიანებული სხდომის ოქმი #9

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი#10

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი#17

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი#18

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის ოქმი #10

სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების,ინფრასტრუქტურისა და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიისა და საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომის ოქმი #9

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი#9

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #15

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #16

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #5

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურისა და აგრარული და გარემოს დავცის საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #8

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი#8

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის და საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომის ოქმი#9

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი#8

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #13

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #14

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის და საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომის ოქმი#8

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #4

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურისა და აგრარული და გარემოს დავცის საკითხთა გაერთიანებული კომისიის სხდომის ოქმი #7

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი#7

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი#7

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #11

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #12

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის და საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომის ოქმი#7

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #3

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურისა და აგრარული და გარემოს დავცის საკითხთა გაერთიანებული კომისიის სხდომის ოქმი #6

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი #6

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი#5

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #10

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #9

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #7

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #8

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიული და საპროცედური საკითხთა კომისიის, საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიისა და სივრცითი ტერიტორიული დაგეგმარების ,ინფრასტრუქტურისა და გარემოს დავცის საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომის ოქმი #5

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა კომისიისა და განათლების კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომის ოქმი#2

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი#4

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტეროტორიული დაგეგმარების,ინფრასტრუქტურისა და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #4

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიისა და საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომის ოქმი#1

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის და საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომის ოქმი #4

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ ფერიაში საჯარო სკოლასთან კაპიტალური საკანალიზაციო არხის მშენებლობის, სოფელებში სალიბაურში და კაპრეშუმში საბავშვო ბაღის მშენებლობისა და სოფელ აჭარისწყალში მდებარე ამორტიზირებული კულტურული ცენტრის რეაბილიტაციის და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობის გადაწყვეტის თაობაზე დროებითი სამუშაო ჯგუფის სხდომის ოქმი #2

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ ფერიაში საჯარო სკოლასთან კაპიტალური საკანალიზაციო არხის მშენებლობის, სოფელებში სალიბაურში და კაპრეშუმში საბავშვო ბაღის მშენებლობისა და სოფელ აჭარისწყალში მდებარე ამორტიზირებული კულტურული ცენტრის რეაბილიტაციის და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობის გადაწყვეტის თაობაზე დროებითი სამუშაო ჯგუფის სხდომის ოქმი #1

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #3

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი#3

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტეროტორიული დაგეგმარების,ინფრასტრუქტურისა და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #3

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიული- საპროცედურო და საფინანსო-ეკონომიკურ საკითხთა გაერთიანებული კომისიის სხდომის ოქმი #3

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროსა და საკრებულოს სხდომის ოქმი #4

გენდერული თანასწორობის საბჭოს სხდომის ოქმი #1

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს #1 სხდომის ოქმი.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს #2 სხდომის ოქმი.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს #1 სხდომის ოქმი.

ხელვაჩაურის მუნციპალიტეტის საკრებულოს #2 რიგგარეშე სხდომის ოქმი

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს #3 ბიუროს სხდომის ოქმი

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს #4 ბიუროს სხდომის ოქმი.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს #3 სხდომის ოქმი.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის საკითხთა და აგრარული და გარემოს დაცვის კომისიის გაერთიანებული სხდომის ოქმი #1

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #2

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარული და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #2

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო,საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #1

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო, საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #2

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #1

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის სხდომის ოქმი #2