დადგენილებები

2023 წელს დამტკიცებული დადგენილებები

დადგენილება#1 -„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 12 დეკემბრის No29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე(30.01.2023წ)

დადგენილება #2 - „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 13 მაისის No13 დადგენილებაში ცვლილებისშეტანის შესახებ(30.01.2023წ)

დადგენილება#3 - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ(30.01.2023წ)

დადგენილება#4-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ(30.01.2023წ)

დადგენილება#5-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის შესყიდვების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ(30.01.2023წ)

დადგენილება#6-„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის იურიდიული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 მარტის No16 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ(30.01.2023წ)

დადგენილება#7„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 ივნისის No7 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დადგენილება #8- ,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 19 თებერვლის N07
დადგენილებებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე(28.02.2023)

დადგენილება-#9- „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 13 მაისის №13 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ(28.02.2023წ)

დადგენილება #10-„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 12 დეკემბრის No29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (24.03.2023)

დადგენილება#11- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების და სარგებლობის უფლებით გადაცემის დამატებითი წესების და აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის, ნასყიდობის ხელშეკრულებისა და საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობის ფორმების დამტკიცების შესახებ (24.03.2022წ)

დადგენილება#12- ა(ა)იპ − ხელვაჩაურის მუნიციპალური ინსპექციის, ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოსათვის მშენებლობის შეჩერების შესახებ დადგენილების მიღების შემდეგ ამ დადგენილების შესრულების კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ(21.04.2023წ)

2022 წელს დამტკიცებული დადგენილებები

დადგენილება #1(31.01.2022წ)

დადგენილება #2(31.01.2022)

დადგენილება #3 ( 31.01.2022)

დადგენილება #4 (31.01.2022წ)

დადგენილება #5 (31.01.2022წ)

დადგენილება #6(25.02.2022წ)

დადგენილება#7(25.02.2022წ)

დადგენილება#8(25.02.2022წ)

დადგენილება#9(25.02.2022წ)

დადგენილება #10 (25.03.2022)

დადგენილება #11(25.03.2022წ)

დადგენილება #12(13.05.2022წ)

დადგენილება#13(13.05.2022წ)

დადგენილება#14(13.05.2022წ)

დადგენილება#15(13.05.2022წ)

დადგენილება#16(13.05.2022წ)

დადგენილება#17(13.05.2022წ)

დადგენილება #18(13.05.2022წ)

დადგენილება #19(22.07.2022წ)

დადგენილება #20(22.07.2022წ)

დადგენილება #21(23.08.2022წ)

დადგენილება #22(23.08.2022წ)

დადგენილება#23(23.08.2022წ)

დადგენილება#24(23.08.2022წ)

დადგენილება #25(27.09.2022წ)

დადგენილება #26 (12.10.2022წ)

დადგენილება#27(15.11.2022წ)

დადგენილება #29(12.12.2022წ) 2023 ადგილობრივი ბიუჯეტი

დადგენილება #30(12.12.2022წ)

დადგენილება#31(12.12.2022წ)

2021 წელს დამტკიცებული დადგენილებები

დადგენილება # 1 - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის  ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 23 დეკემბრის # 14 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. ( 28.01.2021)

დადგენილება -2 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეოფირზე ან ფოტოფირზე დაფიქსირებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის ფაქტზე გამოწერილი საჯარიმო ქვითრის საჯაროდ  გამოცხადების წესის დამტკიცების შესახებ ( 10.02.2021)

დადგენილება #3 - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 23 დეკემბრის #14 დადგენილებაში ცვილებების შეტანის თაობაზე (23.02.2021)დანართი 

დადგენილება #4 - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის წესის დამტკიცების შესახებ(26.03.2021)

დადგენილება - #5 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის წესის დამტკიცების შესახებ, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 მარტის #4 დადგენილებაში ცვილებების შეტანის თაობაზე.

დადგენილება #6 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 მარტის #20 დადგენილებაში ცვილებების შეტანის შესახებ.

დადგენილება#7 ---"-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ"ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 23 დეკემბრის #14 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ;

დადგენილება #7 -დანართი

დადგენილება #8

დადგენილება#9

დადგენილება #13

დადგენილება #13(დანართი)

დადგენილება#14

დადგენილება#14 (დანართი)

დადგენილება#15

დადგენილება#16

დადგენილება#17

დადგენილება #18

დადგენილება #18(დანართი)

2020 წელს დამტკიცებული დადეგენილებები

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ(23.12.2020)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის  2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ( დანართი)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის  2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 დეკემბრის  №19 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე(23.12.2020)

 

“ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის  2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 დეკემბრის  №19 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე (30.11.2020)

"ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების თაობაზე" ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 დეკემბრის #19 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ(25.08.2020)

"ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ"ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 19 თებერვლის #09 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე(30.06.2020)

"ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ"(30.06.2020)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 დეკემბრის #19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;(30.06.2020)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 19 თებერვლის #08 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე;(27.03.2020)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 დეკემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზ(27.03.2020)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 დეკემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე(28.02.2020)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 დეკემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე(28.02.2020)დანართი

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღებისა და მათი განაკვეთის განსაზღვრის შესახებ“ - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 ივლისის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ(28.02.2020)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 დეკემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე (19.01.2020)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 დეკემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე (19.01.2020)დანართი

 

 

 

 

2019 წელს დამტკიცებული დადგენილებები

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ (19.12.2019)

 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ.(21.12.2018)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ. დანართი(21.12.2018)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 დეკემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე(10.12.2019)

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 დეკემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე (19.11.2019)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე დაზიანებული სახურავების ასვე სახურავების არმქონე საცხოვრებელი სახლების გამოვლენის აღრიცხვისა და თუნუქით უზრუნველყოფის პროგრამის დამტკიცების შესახებ(19.11.2019)

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 დეკემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე (19.11.2019)დანართი

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 დეკემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე(19.09.2018)

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 დეკემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე(31.10.2019)

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 დეკემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე(28.06.2018)

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 დეკემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე(26.07.2019)

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 დეკემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე(28.06.2018)დანართი

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობისსამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 მარტის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ(29.05.2019)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 მარტის №14 დადგენილებით დამტკიცებულ ,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების საკითხთა საბჭოს დებულებაში” ცვლილების შეტანის შესახებ(29.05.2019)

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე (21.12.2018)

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე (21.12.2018)დანართი

"ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ"ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 19 თებერვლის #09 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.(30.10.2018)

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 აგვისტოს №19 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე(28.09.2018)

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე (21.08.2018)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე (26.07.2018)

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე (26.07.2018)დანართი

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღებისა და მათი განაკვეთის განსაზღვრის შესახებ

(26.07.2018)

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურისა და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 მარტის №29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე(26.07.2018)

,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (25.05.2018)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების გამოვლენის, აღრიცხვისა და თუნუქით უზრუნველყოფის პროგრამის დამტკიცების შესახებ(25.04.2018)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების გამოვლენის, აღრიცხვისა და თუნუქით უზრუნველყოფის პროგრამის დამტკიცების შესახებ(25.04.2018) დანართი

 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე(28.03.2018)

 

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე(28.03.2018)დანართი

 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლის შემოღების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 4 მაისის №4/7 დადგენილებაში დამატების შეტანის შესახებ (28.03.2018)

 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების საკითხთა საბჭოსდებულების დამტკიცების შესახებ (28.03.2018)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ (28.03.2018)

 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - იურიდიული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ (28.03.2018)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის-საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ (28.03.2018)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ(28.03.2018)

 
 
 

"ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ"ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 19 თებერვლის #07 დადგენილებაში დამატების შეტანის თაობაზე(28.03.2018)

 
 

„გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №05 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ(19.02.2018)

 

საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესისა და საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ (19.02.2018)

 

საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესისა და საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ დანართი (19.02.2018)

 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ(19.02.2018)

 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ დანართი (19.02.2018)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ(19.02.2018)

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ(18.01.2018)

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობების პირთა და საჯარო მოსამსახურეების თანამდებობათა რანგირებისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 31 ივლისის №25 დადგენილებაში და დადგენილებით დამტკიცებულ დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე(18.01.2018)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეების თანამდებობათა რანგირების განსაზღვრისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ 2017 წლის 31 ივლისის N24 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე(18.01.2018)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის დადგენილი შეზღუდვიდან გამონაკლისის დაშვების შესახებ(18.01.2018)

გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ(18.01.2018)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს დებულება (დანართი) (18.01.2018)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ(25.12.2017)

„სკოლამდელი განათლებისა და სასკოლო მზაობის პროგრამის მომსახურებისა და დაწესებულების შიდა მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის დამტკიცების შესახებ‘‘ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 ოქტომბრის №27 დადგენილებით დამტკიცებულ „სკოლამდელი განათლებისა და სასკოლო მზაობის პროგრამის მომსახურებისა და დაწესებულების შიდა მონიტორინგისა და შეფასების სისტემა‘‘-ში ცვლილების შეტანის თაობაზე (25.12.2017)

„სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო მზაობის პროგრამის მიწოდების მონიტორინგის, შეფასების და ანგარიშგების სისტემის დამტკიცების შესახებ ‘‘-ში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 ოქტომბრის №26 დადგენილებთ დამტკიცებულ „სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო მზაობის პროგრამის მიწოდების მონიტორინგის, შეფასების და ანგარიშგების სისტემაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (25.12.2017)

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და გადაადგილებას დაქვემდებარებული ოჯახების განსახლების წესის და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ” ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 მარტის №03 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (25.12.2017)

 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 13 აგვისტოს №07 დადგენილებაში,ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე. (22.12.2016)

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს შექმნის დებულების დამკიცების შესახებ (22.12.2016)

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს დ ე ბ უ ლ ე ბ ა

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 დეკემბრის №16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 31.01.2017

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საჯარო მოსამსახურეების თანამდებობათა დასახელებებისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 29 ოქტომბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 31.01.2017

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 31 აგვისტოს 24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 31.01.2017

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს შექმნის და დებულების დამტკიცების შესახებ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 დეკემბრის №18 დადგენილებებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 31.01.2017

 
 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საჯარო სასაფლაოებზე საფლავის გამოყოფისა და დაკრძალვის მომსახურების საფასურის დადგენის შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 თებერვლის №07დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (31.05.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლა-პატრონობის ზოგადი წესის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 31 აგვისტოს №25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (31.05.2017)

"ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 აგვისტოს 15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (31.05.2017)

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 დეკემბრის №16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (31.05.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ სალიბაურში მდებარე სასაფლაოს უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით ა(ა)იპ „ხელვაჩაურის სასაფლაოები“-სათვის გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ(31.05.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საჯარო მოსამსახურეების თანამდებობათა დასახელებებისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 29 ოქტომბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (23.06.2017)

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსაპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 აგვისტოს 15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (23.06.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საჯარო მოსამსახურეების თანამდებობათა დასახელებებისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 29 ოქტომბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (23.06.2017)

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 18 სექტემბრის №22 დადგენილებით დამტკიცებულ დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე (23.06.2017) (დანართი)

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 დეკემბრის №16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეების თანამდებობათა რანგირების განსაზღვრისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ(31.07.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირთა და საჯარო მოსამსახურეების თანამდებობათა რანგირებისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ(31.07.2017)

სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო მზაობის პროგრამის მიწოდების მონიტორინგის, შეფასებისდა ანგარიშგების სისტემის დამტკიცების შესახებ (27.10.2017)

სკოლამდელი განათლების და სასკოლო მზაობის პროგრამის მომსახურების და დაწესებულების შიდა მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის დამტკიცების შესახებ(27.10.2017)

ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულების პერსონალისთვის სამსახურებრივი ინსტრუქციების, ქცევისა და ეთიკის ნორმების დამტკიცების შესახებ(27.10.2017)

ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულების პერსონალის პროფესიული სტანდარტების დამტკიცების შესახებ (27.10.2017)

ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი საჯარო დაწესებულების დირექტორის საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ(27.10.2017)

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 დეკემბრის №16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (30.11.2017)

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 18 სექტემბრის №22 დადგენილებაში და დაგენილებით დამტკიცებულ დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე (30.11.2017)

,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობების პირთა და საჯარო მოსამსახურეების თანამდებობათა რანგირებისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 31 ივლისის №25 დადგენილებაში და დაგენილებით დამტკიცებულ დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე (30.11.2017)

მშენებლობის სანებართვო მოწმობის, როგორც მკაცრი აღრიცხვის ფორმისა და ამ ფორმის გამოყენებისა და აღრიცხვა - ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიცპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 9 ივნისის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე(30.11.2017)

"ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ გამოსაყენებელი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმისა და საჯარიმო ქვითრის, როგორც მკაცრი აღრიცხვის ფორმების აღრიცხვა-ანგარიშგების წესისა და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმისწარმოებისათვის საჭირო ზოგიერთი დოკუმენტის ნიმუშის დამტკიცების შესახებ‘‘ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 წლის 14 იანვრის №2/3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე(12.12.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ გამოსაყენებელი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმისა და საჯარიმო ქვითრის, როგორც მკაცრი აღრიცხვის ფორმების აღრიცხვა-ანგარიშგების წესისა და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმისწარმოებისათვის საჭირო ზოგიერთი დოკუმენტის ნიმუშის დამტკიცების შესახებ‘‘ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 წლის 14 იანვრის №2/3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე(12.12.2017) დანართი