ხელვაჩაურში მცხოვრებ 6 მოქალაქეს მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები პირის სტატუსი მიენიჭა

ხელვაჩაურში მცხოვრებ 6 მოქალაქეს მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები პირის სტატუსი მიენიჭა

     საქართველოს კანონის „მაღალმთიანი რაიონების განვითარების შესახებ“ და საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 19 ნოემბრის №591 დადგენილების „მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსისი მინიჭების, შეწყვეტის, შეჩერებისა და აღდგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ მე–8 მუხლის საფუძველზე მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები პირის სტატუსი მიენიჭა 6 მოქალაქეს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის შესაბამისი ბრძანების საფუძველზე. ესენია:

1. ხალით ქოქოლაძე

2. ნიგარ მალაყმაძე

3. ასიე ქოქოლაძე

4. სერგო მალაყმაძე

5. ლელა ბასილაძე

6. დარეჯან მალაყმაძე