ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სტუდენტთა მხარდაჭერის პროგრამა გრძელდება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სტუდენტთა მხარდაჭერის პროგრამა გრძელდება

    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სტუდენტთა მხარდაჭერის პროგრამა გრძელდება. განაცხადების მიღება 2017 წლის 31 მარტამდე გაგრძელდება. 
   პროგრამით ისარგებლობენ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ის სტუდენტები, რომლებსაც 2016 – 2017 სასწავლო წლის მეორე სემესტრში თითოეულ საგანში აქვს მაღალი აკადემიური მოსწრება (91 და მეტი ქულა) და სწავლობს საქართველოს აკრედიტირებულ უმაღლეს სასწავლებელში.
   დაინტერესებულმა პირმა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები: 
ა) განცხადება გამგებლის სახელზე;
ბ) საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი(ID ბარათი ან პასპორტი);
გ) ფაკულტეტის მიერ გაცემული ცნობა სტუდენტის აკადემიური მოსწრების შესახებ; 
დ) მოქალაქის რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი ( საჯარო რეესტრი);
ე) სტუდენტის საბანკო ანგარიშის ამონაწერი;