კომერციული ბანკის შესარჩევი კონკურსი

კომერციული ბანკის შესარჩევი კონკურსი

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფულადი სახსრების საბანკო ანგარიშების მომსახურე კომერციული ბანკის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ.

ბრძანება #1385

დანართი N1

დანართი 2 

დანართი 3