ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განცხადება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განცხადება
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგ გარეშე სხდომა ჩატარდება 2021 წლის 10 თებერვალს, 12:00 საათზე.
სხდომის დღის წესრიგი
 
1. დადგენილების პროექტი-„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეოფირზე ან/და ფოტოფირზე დაფიქსირებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის ფაქტზე გამოწერილი საჯარიმო ქვითრის საჯაროდ გამოცხადების წესის დამტკიცების შესახებ“.
მომხსენებელი:ვახტანგ ლორთქიფანიძე-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე
 
2. განკარგულების პროექტი-„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ“.
 
მომხსენებელი: მინდია დიასამიძე-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე
 
3. მოისმინეს: განკარგულების პროექტი-„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ. ბათუმში, დასახლება გონიოში მდებარე 828კვ.მ. მიწის ნაკვეთის სარგებლობის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა და მასზე სარგებლობის საფასურის დადგენის შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 30 ნოემბრის #35 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ“.
 
მომხსენებელი: ანა ბაჟაშვილი-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ქონების მართვის განყოფილების ხელმძღვანელი