გზშ-ის ანგარიშის საჯარო განხილვის შესახებ ინფორმაცია

გზშ-ის ანგარიშის საჯარო განხილვის შესახებ ინფორმაცია

გაცნობებთ, რომ 2022 წლის 7 ივლისს 15:00 საათზე დაგეგმილია ქ. ბათუმში, დიდაჭარის
ქუჩა N23-ში მდებარე ხელვაჩაურის გამგეობის შენობაში შპს „ქვიშა ბათუმის” სასარგებლო
წიაღისეულის (ქვა-ღორღის) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა.

https://drive.google.com/file/d/1f4QHBA-Mj3yzgtdgKZjP3yF4CGt1pd-x/view?usp=sharing