განკარგულებები

2023 წელს დამტკიცებული განკარგულებები

განკარგულება:გ-129. 129230306-30.01.2023წ

განკარგულება:გ-129. 129230304- 30.01.2023წ

განკარგულება:გ-129. 129230305-30.01.2023წ

განკარგულება:გ-129. 129230302-30.01.2023წ

განკარგულება:გ-129. 129230302-30.01.2023წ

განკარგულება:გ-129. 12923030001-30.01.2023

განკარგულება:გ-129. 129230592(28.02.2023)

დანართი - 129230592

განკარგულება:გ-129. 12923059001(28.-2.2023)

განკარგულება:გ-129. 12923111001(21.04.2023წ)

განკარგულება:გ-129. 129231112(21.04.2023წ)

განკარგულება:გ-129. 129231115(21.04.2023წ)

განკარგულება:გ-129. 129231113(21.04.2023წ)

განკარგულება:გ-129. 129231114(21.04.2023წ)

2022 წელს დამტკიცებული განკარგულებები

განკარგულება #1 (31.01.2022წ)

განკარგულება#2(31.01.2022წ)

განკარგულება #3(25.02.2022წ)

განკარულება#4(25.02.2022წ)

განკარგულება#გ-129.12922084001(25.03.2022წ)

განკარგულება#გ-129.129220842(25.03.2022წ)

განკარგულება- #გ-129.129220843(25.03.2022წ)

განკარგულება#გ-129.129220844(25.03.2022წ)

განკარგულება#გ-129.12922118001(28.04.2022წ)

განკარგულება-#129.129221182(28.04.2022წ)

განკარგულება#-129.129221183(28.04.2022)

განკარგულება #129.129221184(28.04.2022წ)

განკარგულება #129.12922133001(13.05.2022წ)

განკარგულება:გ-129.12922181001      დანართი 

განკარგულება#129.129221332(13.05.2022წ)

განკარგულება:გ-129.12922181001(30.06.2022წ)

განკარგულება:გ-129.129221812(30.06.2022წ)

განკარგულება:გ-129.129221813(30.06.2022წ)

განკარგულება:გ-129.129221814(30.06.2022წ)

განკარგულება:გ-129.129221815(30.06.2022)

განკარგულება:გ-129.129221816(30.06.2022წ)

განკარგულება:-გ129.12922203001(23.07.2022წ)

განკარგულება_გ-129.12900035001(23.08.2022წ)

განკარგულება -გ.129.129129222352(23.08.2022წ)

განკარგულება:გ-129.129222353(23.08.2022წ)

განკარგულება-გ.129.129222354(23.08.2022წ)

განკარგულება-გ129.129922270001(27.09.2022წ)

განკარგულება:გ-129. 129223198(15.11.2022წ)

განკარგულება:გ-129. 129223193(15.11.2022წ)

განკარგულება:გ-129. 129223199(15.11.2022წ)

განკარგულება:გ-129. 12922319001(15.11.2022წ)

განკარგულება:გ-129. 1292231912(15.11.2022წ)

განკარგულება:გ-129. 129223196(15.11.2022წ)

განკარგულება:გ-129. 1292231910(15.11.2022წ)

ბიუჯეტის ანგარიში( დანართი) 915.11.2022წ)

განკარგულება:გ-129. 129223194(15.11.2022წ)

განკარგულება:გ-129. 129223195(15.11.2022წ)

განკარგულება:გ-129. 129223192(15.11.2022)

განკარგულება:გ-129. 129223197(15.11.2022წ)

განკარგულება:გ-129. 129223466(12.12.2022წ)

განკარგულება:გ-129. 129223465(12.12.2022წ)

განკარგულება:გ-129. 129223464(12.12.2022წ)

განკარგულება:გ-129. 129223463(12.12.2022წ)

განკარგულება:გ-129. 12922346001(12.12.2022წ)

განკარგულება:გ-129. 129223462(12.12.2022წ)

განკარგულება:გ-129. 12922361001(27.12.2022წ)

განკარგულება:გ-129. 129223613(27.12.2022წ)

განკარგულება:გ-129. 129223614(27.12.2022წ)

განკარგულება:გ-129. 129223614(27.12.2022წ)- დანართი/ ნარენების მართვის 5 წწლიანი გეგმა

განკარგულება:გ-129. 129223612(27.12.2022წ)

2021 წელს დამტკიცებული განკარგულებები

განკარგულება #1 - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების ცნობის შესახებ ( 28.01.2021)

განკარგულება #3 - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის თავმჯდოამრის არჩევის შესახებ (10.02.2021)

განკარგულება #2 - 

განკარგულება #4 -ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით მიმღებ პირებთან გაფორმებული ხელშეკრულებების ახალი კორონა ვირუსის გამოწვეული შეცვლილი გარემოებებისადმი მისადაგების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ. (23.02.2021)

განკარგულება #5- ახალი კორონა ვირუსის მიერ გამოწვეული ფორსმაჟორული გარემოების გამო ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის/მართვის უფლების მიმღების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დარღვევისათვის დაკისრებული/დასაკისრებელი პირგასამტეხლოსგან განთავისუფლების საკითხტან დაკავშირებით ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ (23.02.2021)

განკარგულება #6 - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ობიექტების სარგებლობის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა და მასზე საიჯარო ქირის საწყისი ფასის დადგენის შესახებ(23.06.2021)

განკარგულება #9 - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 202 წლის 25 აგვისტოს #24 განკარგულების "ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ განთიადში შ.პ.ს "ფერა გრუპი"-ს საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთში, საცხოვრებელი და მულტიფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფციის დამტკიცების შესახებ" ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ.

განკარგულება #10 - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  ფერიის  თემის სოფელ ფერიაში ქუჩების სახელდებისა და საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობა-ნაგებობების ნუმერაციის შესახებ" 2012 წლის 30 ნოემრის #90 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

განკარგულება #11-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა დაცვის საკითხთა კომისიის წევრების დამტკიცების შესახებ 2017 წლის 20 ნოემბრის #72 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. (26.03.2021)

განკარგულება #12-"ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ განთიადში შპს "ფერაგრუპი"-ს  მიწის ნაკვეთის განაშენიანების რეგულირების გეგმის კონცეფციის დამტკიცების შესახებ"

განკარგულება #13 - "ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ განთიადში შპს "ფერაგრუპის" მიწის ნაკვეთის  განაშენიანების დეტალური გეგმის  კონცეფციის დამტკიცების თაობაზე"(28.04.2021)

განკარგულება #14  - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალსიწინებული ავტონომური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ  მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში 2021 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში  დასაფინანსებელი პროექტების დამტკიცების თაობაზე(28.04.2021)

განკარგულება -#15-" მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის  დამტკიცების თაობაზე " ( 28.04.2021)

განკარგულება #16- მუნიციპალური ქონების პრივატიზების გეგმის დამტკიცების შესახებ(28.04.2021)

განკარგულება #17 - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაშია არსებული ქონების სარგებლობის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა და მათზე საიჯარო ქირის საფასურის დადგენის შესახებ(28.04.2021)

განკარგულება -#18 - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ობიექტების სარგებლობის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა და მასზე საიჯარო საწყისი ფასისი დადგენის შესახებ(28.04.2021)

განკარგულება #19 - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში  არსებული ქ.ბათუმში დასახლება მეჯინისწყალში მდებარე მიწის ნაკვეთზე(ს/კ05.32.09.349) სერვიტუტის ვადის გაგრძელების შესახებ თანხმობის მიცემის თაობაზე.(28.04.2021)

განკარგულება #20 - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები უსინათთლო და მცირე მხედველობის მქონე პირთა საჭიროების შესწავლის მიზნით დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ(28.04.2021)

განკარგულება #21 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სამი კვარტლის შესრულების შესახებ ანგარიში

განკარგულება# 22 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ.ბათუმში დასახლება კახაბერში მდებარე მიწის ნაკვეთი სერვიტუტით დატვირთვაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

განკარგულება #23 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობის ფორმით  გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა  და მასზე საიჯარო ფასის დადგენის შესახებ

განკარგულება#24

განკარგულება #25

განკარგულება#26 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ორი კვარტლის შესრულების შესახებ

განკარგულება #27

განკარგულება#28

განკარგულება #29

განკარგულება#30

განკარგულება#31

გგანკარგულება #32

განკარგულება 33

განკარგულება#34 

განკარგულება #35

განკარგულება #36

განკარგულება #37

განკარგულება #39

განკარულება#40 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიშა ბოლქვაძის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ

განკარგულება#41

განკარგულება #42

განკარგულება #43

განკარგულება #44

განკარგულება#45

განკარგულება #46

განკარგულება#47

განკარგულება#48

განკარგულება#49

განკარგულება#50

განარგულება#51

განკარგულება#52

განკარგულება#53

განკარგულება #59

განკარგულება#60

განკარგულება#61

განკარგულება #62

განკარგულება#63

განკარგულება#64

განკარგულება#65

განკარგულება#66

განკარგულება #67

განკარგულება#68

განკარგულება #69

განკარგულება #70 

განკარგულება #71

განკარგულება#72

განკარგულება#73

განკარგულება#74

განკარგულება#75

განკარგულება#76

განკარგულებები#77

განკარგულება#78

განკარგულება#79

განკარგულება#80

განკარგულება#81

განკარგულება#82

განკარგულება #83

განკარგულება#84

2020 წელს დამტკიცებული განკარგულებები

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტერტის საკრებულოს თავმჯდომარედ მინდია დიასამიძის არჩევის შესახებ.(23.12.2020)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ნადიმ ვარშანიძის უფლებამოსილების შეწყვეტის ცნობად მიღების თაობაზე (23.12.2020)

სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ზემო წინსვლის საჯარო სკოლისათვის სოფელ ზედა წინსვლის საჯარო სკოლის  სახელის მინიჭების შესახებ- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანხმობის მიცემის თაობაზე.(23.12.2020)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ. ბათუმში, დასახლება გონიოში მდებარე 828 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (ს/კ 05.36.24.324) სარგებლობის ფორმით  გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა  და  მასზე  სარგებლობის საფასურის დადგენის შესახებ (3011.2020)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ობიექტების სარგებლობის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა  და  მათზე  საიჯარო საწყისი ქირის საფასურის დადგენის შესახებ(30.11.2020)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 26 ივლისის  N65  განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ(30.11.20200

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სახელმწიფო საკუთრებაში გადაცემის შესახებ(27.10.2020)

მუნიციპალური ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ(27.10.2020)

მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ(27.10/2020)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სამი კვარტლის შესრულების ანგარიში (27.10.2020)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2020  წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სამი კვარტლის ანგარიში ( დანართი) 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული   სოფელ ერგეში  მდებარე 5917 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან  5079 კვ. მიწის ფართის მიტოვებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ(27.10.2020)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების შეწყვეტის ცნობად მიღების თაობაზე(06.10.2020)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ.ბათუმში ფრიდონ ხალვაშის გამზირი #366 მდებარე 335.90 კვმ ფართის (ს.კ05,3526.032)სარგებლობის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა და მასზე საიჯარო ქირის საფასურის დადგენის თაობაზე.(30.09.2020)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ.ბათუმში დასახლება ხელვაჩაურში მდებარე მიწის ნაკვეთების სერვიტუტით დატვირთვაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე.(30.09.2020)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ბუნებრივი რესურსებისა და აგრარულ საკითხთა სამსახურის მიზნობრივი პროგრამის 2020 წლის პროგრამის ფარგლებში შეშის ჩანაცვლება სხვა ალტერნატიული წყაროთი ბრიკეტით" დამტკიცების შესახებ (30.07.2020)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ვაჟა თავდგირიძისათვის უფლებამოსილების შეწყვეტის თაობაზე (30.07.2020)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ორი კვარტლის შესრულების შესახებ ანგარიში(30.07.2020)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის წევრების დამტკიცების შესახებ 2017 წლის 20 ნოემბრის #68 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ხელვაჩაურის მუნიციპლაიტეტის დასახლებაში 2020 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროეტების დამტკიცების შესახებ.(10.07.2020)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ.ბათუმში დასახლება მახვილაურში მდებარე მიწის ნაკვეთის სერვიტუტით დატვირთვაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე(30.07.2020)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ ახალშენში საბავშვო ბაღის მშენებლობის მიზნით გარიგების დადებაზე ხელვაჩაურის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ (30.06.2020)

ხელვაჩაურის მუინიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სახელმწიფო საკუთრებაში გადაცემის შესახებ (29.05.2020)

ახალი კორონა ვირუსის (Covid-19) გამოწვეული ფორსმაჟორული გარემოებების გამო ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის/მართვის უფლებითმიმღების ხელშეკრულების ნაკისრი  ვალდებულებების დარღვევისათვის დაკისრებული/დასაკისრებელი პირგასამტეხლოსგან გათავისუფლების საკითხთან დაკავშირებით ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერისთვის ტანხმობის მიცემის შესახებ.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით მიმღებ პირებთან გაფორმებული ხელშეკრულებების ახალი კორონა ვირუსის მიერ გამოწვეული გარემო პირობებისადმი მისადაგების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ( 29.05.2020)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების შესახებ(30.04.2020)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის წლიური შესრულების შესახებ (27.03.2020)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სალიბაურში, მარინა დეხტიარევის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთებში, საცხოვრებელი უბნის დაგეგმარების განაშენიანების დეტალური გეგმისათვის წინასაპროექტო კვლევისა და განვითარების კონცეფციის დამტკიცების შესახებ(28.02.2020)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ მახოში მდებარე 5024
კვ.მ და სოფელ განთიადში მდებარე 3026 კვ.მ მიწის ნაკვეთების უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით ა(ა)იპ „ხელვაჩაურის სასაფლაოები“-სათვის გადაცემაზე თანხმობის 
მიცემისა და გადასაცემ ქონებაზე „სასაფლაოს სტატუსის“ მინიჭების შესახებ(28.02.2020)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მუშაობის ყოველწლიური ანგარიშის ფორმის დამტკიცების შესახებ(19.01.2020)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მუშაობის ყოველწლიური ანგარიშის ფორმის დამტკიცების შესახებ(19.01.2020) (ფორმა)

2019 წელს დამტკიცებული განკარგულებები

 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ(10.12.2019)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოსათვის ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულების ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა“-ისა და ა(ა)იპ „ხელვაჩაურის კულტურის ცენტრი“-ს ლიკვიდაციასა და ა(ა)იპ „ხელვაჩაურის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი“დაფუძნებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (19.11.2019)

 

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სამი კვარტლის შესრულების ანგარიშის შესახებ(31.10.2019)

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სამი კვარტლის შესრულების ანგარიშის შესახებ(31.10.2019)დანართი

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ სარფში მდებარე მიწის ნაკვეთის (ს/კ 22.30.02.199.01/517) სარგებლობის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა და მასზე საიჯარო ქირის საფასურის დადგენის შესახებ(31.10.2019)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ(31.10.2019)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ჯამბულ თავართქილაძის უფლებამოსილების შეჩერების შესახებ(19.09.2019)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ობიექტების სარგებლობის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა და მათზე საიჯარო ქირის საფასურის დადგენის შესახებ(19.09.2019)

"ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალშენში საბავშვო ბაღის მშენებლობისათვის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის მიზნით ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის წინდადების მოწონების შესახებ“ .(06.08.2019)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალშენში საბავშვო ბაღის მშენებლობისათვის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის მიზნითხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის წინადადების მოწონების შესახებ(26.07.2019)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ორი კვარტლის შესრულების ანგარიშის შესახებ(26.07.2019)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის მიერ 2018 წელს შესრულებული სამუშაოს შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე(26.07.2019)

,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში 2019 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების დამტკიცებისშესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 აპრილის №13 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე(26.07.2019)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინსვლაში, მერაბ თურმანიძის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთში დასასვენებლი სახლების კომპლექსის მშენებლობისათვის განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ(26.07.2019)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ(26.07.2019)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ სოფლებში მდებარე გარე განათების ბოძების შ.პ.ს. მაგთიკომი“-სათვის პირდაპირი გზით, სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა და მასზე საიჯარო ქირის საფასურის დადგენის შესახებ(28.06.2019)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ თხილნარში მდებარე გარე განათების ბოძების შ.პ.ს. სილქნეტი“-სათვის პირდაპირი გზით, სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა და მათზე საიჯარო ქირის საფასურის დადგენის შესახებ(28.06.2019)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ სოფელ აჭარისწყალში მდებარე 229 კვ.მ მიწის ნაკვეთის სარგებლობის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა და მასზე საიჯარო საწყისი ქირის საფასურის დადგენის შესახებ(28.06.2019)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ სარფში მდებარე 15 კვ.მ ფართის სარგებლობის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა და მათზე საიჯარო ქირის საფასურის დადგენის შესახებ28.06.2019)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინსვლაში, მერაბ თურმანიძის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთში დასასვენებლი სახლების კომპლექსის მშენებლობისათვის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ(28.06.2019)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ 2018 წელს განხორციელებული სამუშაოს შესახებ ანგარიში(28.06.2019)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის მიერ 2018 წელს განხორციელებული სამუშაოს შესახებ ანგარიში(28.06.2019)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის მიერ 2018 წელს განხორციელებული სამუშაოს შესახებ ანგარიში(28.06.2019)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ობიექტის სარგებლობის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა და მათზე ქირის საწყისი საფასურის დადგენს შესახებ(29.05.2019)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ობიექტის სარგებლობის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა და მათზე საიჯარო ქირის საწყისი საფასურის დადგენს შესახებ(29.05.2019)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ სოფლებში- ახალშენში, ზედა ახალშენში, სამებასა და განახლებაში მდებარე გარე განათების ბოძების, შ.პ.ს "მაგთიკომისათვის" პირდაპირი გზით სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა და მასზე საიჯარო ქირის საფასურის დადგენის შესახებ (29.05.2019)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ სარფში და სოფელ ახალშენი-განახლება-ქვედა სამების ცენტრალურ გზაზე მდებარე გარე განათების ბოძების შ.პ.ს. სილქნეტი“-სათვის პირდაპირი გზით, სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა და მათზე საიჯარო ქირის საფასურის დადგენის შესახებ(29.05.2019)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ(29.052019)

მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ(29.05.2019)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი ქვედა ქოქოლეთის ქუჩების სახელდების შესახებ(29.05.2019)

მუნიციპალური ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ(29.05.2019)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი ქოქოლეთის ქუჩების სახელდების შესახებ(29.05.2019)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი ქვედა ჩხუტუნეთის ქუჩების სახელდების შესახებ(29.05.2019)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი ზედა ჩხუტუნეთის ქუჩების სახელდების შესახებ(29.05.2019)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი აჭარისაღმართის ქუჩების სახელდების შესახებ(29.05.2019)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი სინდიეთის ქუჩების სახელდების შესახებ(29.05.2019)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი ჩიქუნეთის ქუჩების სახელდების შესახებ(29.05.2019)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი ცხემლარას ქუჩების სახელდების შესახებ(29.05.2019)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი სკურდიდის ქუჩების სახელდების შესახებ(29.05.2019)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი მირვეთის ქუჩების სახელდების შესახებ(29.05.2019)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი ხერთვისის ქუჩების სახელდების შესახებ(29.05.2019)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი აჭარისწყლის ქუჩების სახელდების შესახებ(29.05.2019)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი აჭარისწყლის ქუჩების სახელდების შესახებ(29.05.2019)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი კიბის ქუჩების სახელდების შესახებ(29.05.2019)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი კაპნისთავის ქუჩების სახელდების შესახებ(29.05.2019)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი მაჭახლისპირის ქუჩების სახელდების შესახებ(29.05.2019)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი მაღლაკონის ქუჩების სახელდების შესახებ(29.05.2019)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი აგარის ქუჩების სახელდების შესახებ(29.05.2019)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი ახალშენის მეურნეობის ქუჩების სახელდების შესახებ(29.05.2019)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ორთაბათუმის თემის სოფელ წინსვლაში ქუჩების სახელდების და საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობა-ნაგებობების ნუმერაციის შესახებ“ 2012 წლის 30 ნოემბრის N89 განკარგულების დანართში დამატების შეტანის თაობაზე(29.05.2019)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის თხილნარის თემის სოფელ თხილნარის და ზედა თხილნარის ქუჩების სახელდების და საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობა-ნაგებობების ნუმერაციის შესახებ“ 2012 წლის 23 მაისის N32 განკარგულების დანართში დამატების შეტანის თაობაზე(29.05.2019)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მიერ 2018 წელს განხორციელებული სამუშაოს შესახებ ანგარიში(29.05.2019)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მიერ 2018 წელს განხორციელებული სამუშაოს შესახებ ანგარიში(29.05.2019)დანართი

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ბუნებრივი რესურსებისა და აგრარულ საკითხთა სამსახურის მიერ 2018 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის ცნობად მიღების შესახებ(29.05.2019)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ბუნებრივი რესურსებისა და აგრარულ საკითხთა სამსახურის მიერ 2018 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის ცნობად მიღების შესახებ(29.05.2019)დანართი

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის იურიდიული სამსახურის მიერ 2018 წელს შესრულებული სამუშაოს შესახებ ანგარიში(29.05.2019)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის განათლების და კულტურის სამსახურის მიერ 2018 წლის მიზნობრივი პროგრამების შესრულების შესახებ ანგარიში(29.05.2019)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის განათლების და კულტურის სამსახურის მიერ 2018 წლის მიზნობრივი პროგრამების შესრულების შესახებ ანგარიში(29.05.2019)დანართი

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის მიერ 2018 წელს შესრულებული სამუშაოების შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე(29.05.2019)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის მიერ 2018 წელს შესრულებული სამუშაოების შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე(29.05.2019)დანართი

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის მიერ 2018 წელს შესრულებული სამუშაოების შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე(29.05.2019)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის მიერ 2018 წელს შესრულებული სამუშაოების შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე(29.05.2019)დანართი

 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ თხილნარში, ასლან ფუტკარაძის მიერ იჯარით აღებულ მიწის ნაკვეთში თევზის ტბორებისა და თევზსაშენი მეურნეობის მშენებლობისათვის განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ(21.12.2018)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის 2018 წელს განსახორციელებელი მიზნობრივი პროგრამების დამტკიცების შესახებ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017წლის 25 დეკემბრის #78 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ’’(18.12.2018)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ. ბათუმში, დასახლება მეჯინისწყალში მდებარე მიწის ნაკვეთის სერვიტუტით დატვირთვაზე თანხმობის მიცემის შესახებ(21.12.2018)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ. ბათუმში, დასახლება მეჯინისწყალში მდებარე მიწის ნაკვეთის სერვიტუტით დატვირთვაზე თანხმობის მიცემის შესახებ(21.12.2018)

,,სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის №80 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (18.12.2018)

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის -ეკონომიკის, ქონების მართვის, სოფლის მეურნეობისა და შესყიდვების სამსახურის მიერ განსახორციელებელი მიზნობრივი პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 მარტის №22 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე(18.12.2018)

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის -ეკონომიკის, ქონების მართვის, სოფლის მეურნეობისა და შესყიდვების სამსახურის მიერ განსახორციელებელი მიზნობრივი პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 მარტის №22 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე(18.12.2018)დანართი

,,სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის №80 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (18.12.2018)დანართი

"ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ობიექტის სარგებლობის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა და მათზე ქირის საწყისი საფასურის დადგენს შესახებ"(26.11.2018)

"ხელვაჩაურის მუნიციპლაიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის განათლების და კულტურის სამსახურის მიერ 2018 წელს კულტურულ-საგანმანათლებლო,სპორტული, სტუდენტური და ახალგაზრდული ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ"ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის #79 განკარულებაში ცვლიელბის შეტანის თაობაზე.(26.11.2018)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სამი კვარტლის ანგარიშის შესრულების შესახებ.(30.10.2018)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის 2018–2019 წლების სამოქმედო გეგმა (30.10.2018)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის 2018–2019 წლების სამოქმედო გეგმა (30.10.2018)დანართი

მუნიციპალური ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ(28.09.2018)დანართი

მუნიციპალური ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ(28.09.2018)

„საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №02 განკარგულებაში დამატების შეტანის თაობაზე(28.09.2018)

„საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №02 განკარგულებაში დამატების შეტანის თაობაზე(28.09.2018)დანართი

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ეკონომიკის, ქონების მართვის, სოფლის მეურნეობისა და შესყიდვების სამსახურის მიერ განსახორციელებელი მიზნობრივი პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 მარტის №22 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (28.09.2018)

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ეკონომიკის, ქონების მართვის, სოფლის მეურნეობისა და შესყიდვების სამსახურის მიერ განსახორციელებელი მიზნობრივი პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 მარტის №22 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე(28.09.2018)დანართი

იაპონიის საელჩოს საგრანტო პროგრამის -,,ადამიანის უსაფრთხოების’’ ფარგლებში, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიაზე გრანტის მიღების და შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმების თანხმობის შესახებ(21.08.2018)

„მუნიციპალური ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №03 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ(21.08.2018)

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის წევრების დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 19 თებერვლის №18 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე(21.08.2018)

“ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიის წევრების დამტკიცების შესახებ” ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 19 თებერვლის №17 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე(21.08.2018)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ სარფში და სოფელ ახალსოფელში მდებარე გარე განათების ბოძების შ.პ.ს. მაგთიკომი“-სათვის პირდაპირი გზით, სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა და მასზე საიჯარო ქირის საფასურის დადგენის შესახებ(21.08.2018)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული საზღვრების შეცვლის შესახებ შუამდგომლობის მომზადების ორგანიზებისათვის დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის თაობაზე(26.07.2018)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის კორექტირებული სივრცითი მოწყობის გეგმის დამტკიცების შესახებ(26.07.2018)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ორი კვარტლის შესრულების ანგარიშის შესახებ (26.07.2018)


,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის მიერ 2018 წლის კულტურულ-საგანმანათლებლო, სპორტული, სტუდენტური და ახალგაზრდული ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის №79 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (26.07.2018)

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულ ,, ადგილობრივი ხელისუფლების მხარდაჭერა საქართველოში“ პროექტის ფარგლებში, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერზე გრანტის მიღების და შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ(29.06.2018)

საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის N02 განკარგულებაში დამატების შეტანის თაობაზე(29.06.2018)

„საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის N02 განკარგულებაში დამატების შეტანის თაობაზე(29.06.2018) დანართი

მუნიციპალური ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ(29.06.2018)

მუნიციპალური ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ(29.06.2018)დანართი

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ობიექტის სარგებლობის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა და მასზე საიჯარო საწყისი ქირის საფასურის დადგენის შესახებ(29.06.2018)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ სარფში მდებარე 15 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის მოქალაქე იაშა თანდილავაზე პირდაპირი გზით, სარგებლობის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა და მასზე საიჯარო ქირის საფასურის დადგენის შესახებ (29.06.2018)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ. ბათუმში, დასახლება კახაბერში მდებარე მიწის ნაკვეთის სერვიტუტით დატვირთვაზე თანხმობის მიცემის შესახებ(29.06.2018)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩხუტუნეთის საჯარო სკოლისათვის ,,სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა ჩხუტუნეთის საჯარო სკოლა“ სახელის შეცვლის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ(29.06.2018)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული საზღვრების შეცვლის შესახებ შუამდგომლობის მომზადების ორგანიზებისათვის დროებითი სამუშაო ჯგუფის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ(29.06.2018)

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მიერ 2018 წელს განსახორციელებელი მიზნობრივი პროგრამების დამტკიცების შესახებ ხელვაჩაურის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის #78 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ. (25.05.2018)

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მიერ 2018 წელს განსახორციელებელი მიზნობრივი პროგრამების დამტკიცების შესახებ ხელვაჩაურის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის #78 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ. (25.05.2018)დანართი

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მიერ 2018 წელს განსახორციელებელი მიზნობრივი პროგრამების დამტკიცების შესახებ ხელვაჩაურის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის #78 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ. (25.05.2018)დანართი1

ხელვაჩაურის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის განათლებისა და კულტურის სამსახურის 2018 წლის კულტურულ-საგანმანათლებლო, სპორტული, სტუდენტური და ახალგაზრდული ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის #79 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (25.05.2018)

ხელვაჩაურის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის განათლებისა და კულტურის სამსახურის 2018 წლის კულტურულ-საგანმანათლებლო, სპორტული, სტუდენტური და ახალგაზრდული ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის #79 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (25.05.2018)დანართი 1

ხელვაჩაურის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის განათლებისა და კულტურის სამსახურის 2018 წლის კულტურულ-საგანმანათლებლო, სპორტული, სტუდენტური და ახალგაზრდული ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის #79 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (25.05.2018)დანართი 2

"ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ თხილნარში ასლან ფუტკარაძის მიერ იჯარით აღებულ მიწის ნაკვეთში თევზის ტბორისა და თევზსაშენი მეურნეობის მშენებლობისათვის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ“(25.05.2018)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული საზღვრების შეცვლის შესახებ შუამდგომლობის მომზადების ორგანიზებისათვის დროებითი სამუშაო ჯგუფის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ“.(25.05.2018)

ელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული საზღვრების შეცვლის შესახებ შუამდგომლობის მომზადების ორგანიზებისათვის დროებითი სამუშაო ჯგუფის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ(25.04.2018)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ. ბათუმში, დასახლება კახაბერში მდებარე მიწის ნაკვეთის სერვიტუტით დატვირთვაზე თანხმობის მიცემის შესახებ(25.04.2018)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ თხილნარში მდებარე 6162 კვ.მ, სოფელ მახოში მდებარე 3304 კვ.მ და სოფელ ჭარნალში მდებარე 10271 კვ.მ მიწის ნაკვეთების უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით ა(ა)იპ „ხელვაჩაურის სასაფლაოები“-სათვის გადაცემაზეთანხმობის მიცემისა და გადასაცემ ქონებაზე „სასაფლაოს სტატუსის“ მინიჭების შესახებ(25.04.2018)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ობიექტების სარგებლობის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა და მათზე საიჯარო ქირის საფასურის დადგენის შესახებ (25.04.2018)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ობიექტების სარგებლობის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა და მათზე საიჯარო საწყისი ქირის საფასურის დადგენის შესახებ(25.04.2018)

„მუნიციპალური ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის N03 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ(დანართი)

მუნიციპალური ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ(25.04.2018)(დანართი)

მუნიციპალური ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ(25.04.2018)

„საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის N02 განკარგულებაში დამატების შეტანის თაობაზე(25.04.2018)

„მუნიციპალური ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის N03 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ (25.04.2018)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების ანგარიშის შესახებ (25.04.2018)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების ანგარიშის შესახებ (25.04.2018)დანართი

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში(28.03.2018)

სოფელ აჭარისწყალზე მდებარე ამორტიზირებული კულტურული ცენტრის რეაბილიტაციისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობის შესახებ პეტიციის მიზანშეწონილად მიჩნევის თაობაზე(28.03.2018)

სოფელ ზედა სალიბაურში და კაპრეშუმში საბავშვო ბაღის მშენებლობის შესახებ პეტიციის მიზანშეწონილად მიჩნევის თაობაზე (28.03.2018)

სოფელ ფერიაში საჯარო სკოლასთან მდებარე კაპიტალური საკანალიზაციო არხის მშენებლობის შესახებ პეტიციის მიზანშეწონილად მიჩნევის თაობაზე (28.03.2018)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ეკონომიკის, ქონების მართვის, სოფლის მეურნეობისა და შესყიდვების სამსახურის მიერ 2018 წელს განსახორციელებელი მიზნობრივი პროგრამის დამტკიცების შესახებ (28.03.2018)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ეკონომიკის, ქონების მართვის, სოფლის მეურნეობისა და შესყიდვებისსამსახურის მიერ 2018 წელს განსახორციელებელი მიზნობრივი პროგრამის დამტკიცების შესახებ 28.03.2018) დანართი

„სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ‘‘ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის №80 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ(28.03.2018)

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მიერ 2018 წელს განსახორციელებელი მიზნობრივი პროგრამების დამტკიცების შესახებ ხელვაჩაურის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის #78 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ. (28.03.2018)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის წლიური შესრულების ანგარიშის შესახებ (28.03.2018)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 ნოემბრის 65, 66, 67, 70, 71 და 72 განკარგულებების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე (19.02.2018)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის წევრების დამტკიცების შესახებ (19.02.2018)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ მინდია დიდმანიძის არჩევის შესახებ (19.02.2018)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურისა და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიის წევრების დამტკიცების შესახებ(19.02.2018)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ გურანდა დოლიძის არჩევის შესახებ(19.02.2018)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიის წევრების დამტკიცების შესახებ (19.02.2018)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურისა და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ იოსებ ბოლქვაძის არჩევის შესახებ(19.02.2018)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის 2017 წლის ანგარიში (19.02.2018) დანართი

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის 2017 წლის ანგარიში (19.02.2018)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ. ბათუმში, დასახლება კახაბერში მდებარე მიწის ნაკვეთის სერვიტუტით დატვირთვაზე თანხმობის მიცემის შესახებ(19.02.2018)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფერიაში საჯარო სკოლასთან კაპიტალური საკანალიზაციო არხის მშენებლობის, სოფელ ზედა სალიბაური, სოფელ კაპრეშუმში საბავშვო ბაღის მშენებლობის და სოფელ აჭარისწყალში მდებარე ამორტიზირებული კულტურული ცენტრის რეაბილიტაციის და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობის გადაწყვეტის თაობაზე დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ(19.02.2018)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული საზღვრების შეცვლის შესახებ შუამდგომლობის მომზადების ორგანიზებისათვის დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის თაობაზე(18.01.2018)

მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ(18.01.2018)

მუნიციპალური ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ(18.01.2018)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ განთიადში მდებარე 10799 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან 2908,63 კვ. მიწის ფართის მიტოვებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (18.01.2018)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ სალიბაურში მდებარე მიწის ნაკვეთის (ს/კ 22.22.15.116) სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის შესახებ(18.01.2018)

 

სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ (25.12.2017)

სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ (25.12.2017) დანართი

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მიერ 2018 წელს განსახორციელებელი მიზნობრივი პროგრამების დამტკიცების შესახებ (25.12.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის -განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის მიერ 2018 წლის კულტურულ-საგანმანათლებლო, სპორტული, სტუდენტური და ახალგაზრდული ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ(25.11.2017)

მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმა 2018-2022 წლებისათვის(25.12.2017)

 

 

 

 

 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მიერ 2017 წელს განსახორციელებელი მიზნობრივი პროგრამების დამტკიცების შესახებ 22.12.2016

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლებისკულტურის,სპორტისტურიზმისძეგლთა

დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის მიერ 2017 წლის კულტურულ-საგანმანათლებლო,

სპორტულსტუდენტური დაახალგაზრდული ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ 22.12.2016

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ფართის სარგებლობის ფორმით გადაცემაზე და სარგებლობის ფორმით გადასაცემი ფართის ქირის საფასურის განსაზღვრაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 22.12.2016

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე სოფელ ერგეში საბავშვო ბაღის აშენებისსოფელ ახალსოფელში სტადიონის მიმდებარე ტერიტორიაზე სკვერის მოწყობის, სოფელ მახოში კულტურული ცენტრის (კლუბი) აშენების, სოფელ წინსვლაში 20 ქუჩის რეაბილიტაციისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე სოფლებსა და დაბაში, სადაც პეტიციის წარმოდგენის დროისათვის საჯარო რეესტრის მონაცემებით დამისამართება გაკეთებულია, აბრებისა და ნიშნულების განთავსების საკითხის გადაწყვეტის თაობაზე სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ“ 31.01.2017

მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ 31.01.2017

მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ 31.01.2017

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ აჭარისწყალში მდებარე 120 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მინი სტადიონი) სახელმწიფოს სასარგებლოდ მიტოვებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ31.01.2017

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით ა(ა)იპ „ხელვაჩაურის სასაფლაოები“-სათვის გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა და გადასაცემ ქონებაზე „სასაფლაოს სტატუსის“ მინიჭების შესახებ 31.01.2017

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით ა(ა)იპ „ხელვაჩაურის სასაფლაოები“-სათვის გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა და გადასაცემ ქონებაზე „სასაფლაოს სტატუსის“ მინიჭების შესახებ (დანართი 1)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით ა(ა)იპ „ხელვაჩაურის სასაფლაოები“-სათვის გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა და გადასაცემ ქონებაზე „სასაფლაოს სტატუსის“ მინიჭების შესახებ (დანართი 2)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე სოფლებში, სადაც პეტიციის წარმოდგენისდროისათვის საჯარო რეესტრის მონაცემებიით დამისამართება გაკეთებულია აბრებისა და ნიშნულების განთავსების შესახებ პეტიციის მიზანშეწონილად მიჩნევის თაობაზე(28.02.2017) გამოქვეყნების თარიღი 01.03.2017

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე სოფელ მახოში, კულტურული ცენტრის (კლუბი) აშენების შესახებ პეტიციის მიზანშეწონილად მიჩნევის თაობაზე (28.02.2017) გამოქვეყნების თარიღი 01.03.2017

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე სოფელ ახალსოფელში სტადიონის მიმდებარე ტერიტორიაზე სკვერის მოწყობის შესახებ პეტიციის მიზანშეწონილად მიჩნევის თაობაზე(28.02.2017) გამოქვეყნების თარიღი 01.03.2017

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ (28.02.2017) გამოქვეყნების თარიღი 02.03.2017

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის, ქონების მართვის, სოფლის მეურნეობისა და შესყიდვების სამსახურის მიერ 2016 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის ცნობად მიღების შესახებ(28.04.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მიერ 2016 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში მოსმენისა და შეფასების თაობაზე (28.04.2017)

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის,

ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის მიერ 2016 წლის მიზნობრივი პროგრამების შესრულების შესახებ ანგარიში”(28.04.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის მიერ 2016 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის ცნობად მიღების შესახებ(28.04.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის,არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის მიერ 2016 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის ცნობად მიღების შესახებ (28.04.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის მიერ 2016 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე(28.04.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შიდა აუდიტის სამსახურის მიერ 2016 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის ცნობად მიღების შესახებ (28.04.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალშენში საბავშვო ბაღის მშენებლობისათვის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის მიზნით ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის

წინადადების მოწონების შესახებ (28.04.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქედქედში სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაციისა და ორი სალექარის მშენებლობისათვის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის მიზნით ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წინადადების მოწონების შესახებ (28.04.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაღლაკონში 30 ტონიანი სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მშენებლობისათვის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის მიზნით ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წინადადების მოწონების შესახებ(28.04.2017)

„საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 31 იანვრის №02 განკარგულებაში დამატების შეტანის თაობაზე (28.04.2017)

მუნიციპალური ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ (28.04.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ობიექტების სარგებლობის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა და მათზე საიჯარო ქირის საფასურის დადგენის შესახებ (28.04.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული სამსახურის მიერ 2016 წელს გაწეული სამუშაოს შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე (28.04.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის 2016 წლის ანგარიში (28.04.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის მიერ 2016 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიში (28.04.2017)

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მიერ 2016 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ. (28.04.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შიდა აუდიტის სამსახურის მიერ 2016 წლის განმავლობაში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიში (28.04.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის, ქონების მართვის, სოფლის მეურნეობისა და შესყიდვების სამსახურის 2016 წლის შესრულების ანგარიში (28.04.2017)

 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების ანგარიშის შესახებ (31.05.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო მოხელეთა საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარის დანიშვნის შესახებ (31.05.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ (31.05.2017

„საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 31 იანვრის №02 განკარგულებაში დამატების შეტანის თაობაზე(31.05.2017)

მუნიციპალური ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ(31.05.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ობიექტების სარგებლობის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა და მათზე საიჯარო ქირის საფასურის დადგენის შესახებ(31.05.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ სარფში მდებარე ობიექტის სარგებლობის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა და მასზე საიჯარო ქირის საფასურის დადგენის შესახებ31.05.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ობიექტების სარგებლობის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა და მათზე საიჯარო ქირის საწყისი საფასურის დადგენის შესახებ (31.05.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ სალიბაურში მდებარე სასაფლაოს უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით ა(ა)იპ „ხელვაჩაურის სასაფლაოები“-სათვის გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (31.05.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის მიზნობრივი პროგრამა - ცვლილება (31.05.2017)

„საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 31 იანვრის №02 განკარგულებაში დამატების შეტანის თაობაზე(23.06.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სამგზავრო ავტომობილი ПАЗ-32053, სახელმწიფო №MMV 913-ზე საიჯარო თანხის შემცირების თაობაზე.(23.06.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მიერ 2017 წელს განსახორციელებელი მიზნობრივი პროგრამების დამტკიცების შესახებ ხელვაჩაურის საკრებულოს 2016 წლის 22 დეკემბრის #87 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ.(31.07.2017)

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლებისკულტურისსპორტისტურიზმისძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის მიერ 2017 წლის კულტურულ-საგანმანათლებლო,სპორტულსტუდენტური და ახალგაზრდული ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 დეკემბრის #88 განკარგულების დანართი 1-ში ცვლილების შეტანის თაობაზე (31.07.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ აჭარისწყალში მდებარე მიწის ნაკვეთის სარგებლობის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა და მასზე საიჯარო ქირის საფასურის დადგენის შესახებ (31.07.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ობიექტების სარგებლობის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა და მათზე საიჯარო ქირის საწყისი საფასურის დადგენის შესახებ (31.07.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ (31.07.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ (31.07.2017) (დანართი)

„სააგიტაციო მასალების გასაკრავად და გამოსაფენად ადგილების გამოყოფის შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 13 ივნისის №50 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ( 25.08.2017)

„იმ შენობა-ნაგებობის განსაზღვრის შესახებ სადაც აკრძალულია სააგიტაციო მასალების განთავსების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 13 ივნისის №51 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე(25.08.2017)

„იმ შენობა-ნაგებობების გამოყოფის შესახებ სადაც შესაძლებელია საარჩევნო ღონისძიების ჩატარება“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 13 ივნისის №49 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე(25.08.2016)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის გეგმის დამტკიცების შესახებ (28.09.2017)(დანართი შეგიძლიათ იხილოთ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კანცელარიაში)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით ა(ა)იპ „ხელვაჩაურის სასაფლაოები“-სათვის გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა და გადასაცემ ქონებაზე „სასაფლაოს სტატუსის“ მინიჭების შესახებ(28.09.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სამი კვარტლის შესრულების ანგარიშის შესახებ(27.10.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ(27.10.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ობიექტების სარგებლობის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა და მათზე საიჯარო ქირის საწყისი საფასურის დადგენის შესახებ (27.10.2017)

 

2017 წლის მოწვევის საკრებულო

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედ ნადიმ ვარშანიძის არჩევის შესახებ(20.11.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილედ მალხაზ სალვარიძის არჩევის შესახებ(20.11.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ ვახტანგ ლორთქიფანიძის არჩევის შესახებ(20.11.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის წევრების დამტკიცების შესახებ (20.22.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ გურანდა დოლიძის არჩევის შესახებ(20.22.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის წევრების დამტკიცების შესახებ (20.11.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ იოსებ ბოლქვაძის არჩევის შესახებ(20.22.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის საკითხთა კომისიის წევრების დამტკიცების შესახებ (20.11.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ მინდია დიასამიძის არჩევის შესახებ(20.11.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის წევრების დამტკიცების შესახებ (20.11.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ მინდია დიდმანიძის არჩევის შესახებ(20.11.2017)

დროებითი სამანდატო კომისიის არჩევის შესახებ (20.11.2017)

საკრებულოს წევრთა უფლებამოსილების ცნობის შესახებ(20.11.2017)

დროებითი ხმის დამთვლელი კომისიის არჩევის შესახებ(20.11.2017)

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის მიერ 2017 წლის კულტურულ-საგანმანათლებლო, სპორტული, სტუდენტური და ახალგაზრდული ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 დეკემბრის #88 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (30.11.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მიერ 2017 წელს განსახორციელებელი მიზნობრივი პროგრამების დამტკიცების შესახებ ხელვაჩაურის საკრებულოს 2016 წლის 22 დეკემბრის #87 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ.(30.11.2017)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების ცნობის შესახებ(12.12.2017)